www.malavoda.cz

Ostrovní systém.

 Vzhledem k četnosti dotazů, jak můj ostrovní systém vlastně funguje, jsem se rozhodl celou problematiku popsat.
Na úvod, musím všechny upozornit, že systém, tak jak jej popisuji, nelze nijak úředně zlegalizovat ani připojit do distribuční sítě energetiky. Z jednoho prostého důvodu a to že k takto malým vodním zdrojům (a výroby el.en.) neexistuje žádná legislativa a patrně v dohledné době nikdy existovat nebude. Jistou výhodu mají vlastníci mlýna, ke kterému patrně existovala doložka o nakládání s vodními zdroji, kterou lze (snad) obnovit.

Stavím tedy turbíny pro ostrovní systémy. V tomto uspořádání je výhodou (při správném nastavení) maximální využití potočního vodního zdroje s ještě rozumnou návratností investice.

Navržený a realizovaný ostrovní systém tedy spočívá v tomto:
Bankiho turbína přímo spojená s třífázovým generátorem na hřídeli bez převodů. Dále usměrňovač, solární regulátor dobíjení akumulátoru(ů) Tristar, akumulátor(y) a střídač z libovolného stejnosměrného napětí na střídavých 230V/50Hz. Celý systém řídím a monitoruji pomocí PLC vybaveného vlastním programem.
Turbína s generátorem vyrábí požadované střídavé napětí, které se následně usměrní pro regulátor dobíjení Tristar. Tento regulátor je jediný (o kterém vím), který lze nakonfigurovat pro provoz s vodními turbínami. Tato funkce regulátoru je důležitá, protože pro správný provoz turbíny, je nutné, aby se točila jmenovitými otáčkami. Pokud se přetáčí nebo nedotáčí, rapidně klesá její výkon. Na regulátoru tedy zadám potřebné vstupní napětí. Regulátor maximálně zatěžuje turbínu tak, aby toto napětí nebylo nižší ani vyšší než požadované. Velikostí napětí jsou dány i jmenovité otáčky turbíny, protože generátor vyrábí napětí, které je přímo-úměrné otáčkám. Tím je vyřešena regulace otáček bez ztrát v převodech nebo škrcením klapky. K regulaci tak zbývá jen udržení potřebné hladiny na jezu v místě vstupu vody do potrubí tak abych udržel potřebný a velmi důležitý spád a aby se do potrubí nedostával vzduch. Toto realizuji pomocí výše zmíněného PLC , ultrazvukového snímače hladiny, který lze opět nakonfigurovat dle místních podmínek a servopohonu klapky turbíny. Servo pak pohybuje klapkou tak, by se udržel zadaný spád dle množství vody ve vodním zdroji (toku). V případě velmi malého průtoku, lze PLC přepnout do tzv. režimu cyklování, kde se zadá minimální hladina pro zavření klapky a maximální hladina pro otevření. Klapku pak lze nakonfigurovat na jakoukoli polohu otevření (0-100%). Tímto akumulačním způsobem lze zužitkovat i velmi malé průtoky, v řádu několika litrů, v době sucha.
Pomocí převodníků a snímačů pak na PLC sleduji všechny potřebné údaje, jako jsou otáčky, velikost dobíjecího proudu, velikost odebíraného proudu, napětí na akumulátoru. Umožňuje mi sledovat odebranou a vyrobenou el.en.v kWh nebo Wh, výšku hladiny, průtok atd.
Pomocí PLC reguluji odběr z akumulátorů a zároveň hlídám minimální a maximální napětí na akumulátoru.
Dle zadaných parametrů (napětí na akumulátoru) zapínám či vypínám odběrné větve (okruhy) v RD.
Není to však tak, že když je malé napětí na akumulátoru tak nesvítím, ale pomocí přepínacích relé přepínám MiVE a distribuční síť. Vše probíhá automaticky dle zadaných parametrů. Systém ovládám a monitoruji z domu pomocí PC po místní síti LAN.
 

A teď něco k ekonomice.Původní záměr využití MiVE byl jako záložní zdroj pro čerpadla a regulátor vytápění v případě (u nás častého) výpadku en.sítě. Proto jsem tedy nainstaloval louhové akumulátory o celkové kapacitě cca 800Ah. Pokud se však neuvažuje se systémem, jako záložním zdrojem, není tak velká kapacita nutná. Značně se tím sníží vstupní investice.
Vodní tok, který využívám má malý a poměrně hodně kolísavý průtok. Nic méně jsem zjistil, že bych větší okamžitý výkon 700 - 800W (a více) nebyl schopen rozumě zužitkovat. Teď se možná podivíte proč. Vyrobenou elektřinu využívám k chodu čerpadel topení, regulaci topení a k osvětlení. Abych vyrobenou el.en. mohl využít i např. k vaření musel bych mít okamžitý výkon na generátoru,potažmo na střídači tak 3 - 4kW, vzhledem k příkonu varné desky a trouby, a v neposlední řadě několikanásobně větší kapacitu akumulátorů což není levná záležitost. Pro ostrovní systém (bez vaření) tedy plně postačuje výkon na svorkách akumulátorů do 1000W.
Pro větší výkon je třeba podstatně větší pořizovací investice (větší turbína,akumulátory,regulátor,střídač) a zlegalizovat pro prodej do distribuční sítě ani takový (relativně velký) výkon, z důvodu neexistující legislativy, s rozumnou návratností nelze.
Stálý čtyřiadvacetihodinový ohřev užitkové nebo topné vody, zejména v jarních a podzimních měsících by sice možný byl, ale celý výkon turbíny by se nevyužil, turbína by často běžela na nižší výkon nebo na prázdno a vzhledem k pořizovacím nákladům tak výkonného zařízení by byla návratnost příliš dlouhá.
V mé lokalitě má turbína průměrný okamžitý výkon 350 – 450W. V době dešťů a tání cca 550W.
Denně mi tedy reálně vyrobí cca 8,5 - 10kWh. Tento výkon, mi zcela pokryje, veškerou spotřebu pro provoz topení a svícení (a drobné spotřebiče - TV,PC...). I při takto relativně malém výkonu jsem zjistil, že turbína odlehčuje a neběží na plný výkon – malý odběr. Zde jen podotknu, že nejsem zrodu šetřilů a v domácnosti svítím úplně normálně (někde ještě i tepelnými koulemi) a nijak se neomezuji.

 V čem tedy spočívá výhoda ostrovního zapojení s akumulátory? A proč stačí tak malý okamžitý výkon?
Turbína totiž funguje 24hodin denně a na rozdíl od fotovoltaiky i večer. Po dobu nízké spotřeby akumuluje a naopak při vyšším odběru nám nízký výkon turbíny dotují akumulátory za souběžného dobíjení turbínou.


Na kolik taková hračka orientačně přijde ?
Turbína z nerezivějící oceli dle velikosti a provedení cca 15000-25000,-Kč. Servopohon klapky 4500,-Kč. Alternátor dle požadovaného výkonu cca 20000 - 30000,-Kč. Regulátor Tristar 17000,-Kč. Usměrňovače 3000,-Kč. Automatika dle požadavků 23000 – 50000,-Kč. Akumulátory (levnější varianta ) trakční 180Ah 4500,-Kč. Střídač 1000W 8500,-Kč.
Střídač lze nahradit i tzv. GridOn měničem s připojením na stávající rozvod el.en. Je zde však reálné riziko, že při nízkém odběru bude měnič GridOn dodávat do distribuční sítě a tato dodávka se bude, pravděpodobně, přičítat ke spotřebě!!! I toto by se však asi dalo nějak vyřešit. Systém GridOn sníží náklady na akumulátory (nižší kapacita) a zjednoduší zapojení do stávajících rozvodů, ale neumožní provoz při výpadku distribuční sítě.
Jen pro pořádek uvedu, že všechny ceny jsou s DPH, orientační s ohledem na aktuální kurz EURO - US - Kč. Veškerou elektroniku včetně PLC, snímačů atd. jsem volil takovou aby jakostně odpovídala požadavkům na průmyslovou regulaci. Pro záměr trvalého provozu je zde větší záruka kvality a spolehlivosti. Záruční lhůty jsou od 24 do 36měs.
Návratnost investice si asi dokáže každý spočítat. Vezměme tedy tu nákladnější variantu, celkem cca 137 500,-Kč. Při mém denním příkonu MiVE 10kWh a sazbě 5,-Kč/ kWh je roční zisk cca 16 500,-Kč. Odečtena údržba a období sucha. Návratnost investice je tedy cca 8,5 - 9 roků. Tedy kratší než třeba nákladnější a výkonově srovnatelný fotovoltaický systém 3 - 4kWp (15-20let s prodejem přebytků do DS). Turbína je téměř bezúdržbová. Náklady na provoz jsou minimální. Mazání ložisek, jejich nutná výměna při opotřebení cca 350,-Kč sada, čas potřebný pro výměnu zhruba 1,5hod, čas od času očistit vstup vody -česle. Případná výměna oběžného kola díky abrazivosti unášených částic vodou - neumím odhadnout, ale po dvou letech provozu jsem na oběžném kole neshledal žádné zásadní opotřebení. Tak za 20 let to bude možná aktuální. Náklady cca 5000,-Kč.
Něco málo se dá ušetřit u automatiky, pokud se upustí od některých snímačů (měření proudů, otáčky….). Zase to ubere na celkovém přehledu a komfortu ovládání..
A ještě si neodpustím poznámku.
Návratnost investice je sice, z hlediska ekonomiky relevantní údaj. Na druhou stranu, když něco chci a mám na to peníze, tak to číslo o návratnosti není až tak relevantní. V každém případě když už to funguje tak to nějaký ten penízek ušetří a nemusí to být hned desetitisíce. Je docela příjemné když k vám dorazí vyúčtování třeba jen o 5000,- nižší. To jsou peníze které můžete použít za jiným účelem hned. Navíc když víte, že to bude fungovat třeba dvacet let.


Snažil jsem problematiku popsat co nejjednodušeji,bohužel se mi to moc nepovedlo. Ten systém taky není úplně jednoduchý a nad vývojem a realizací jsem strávil poměrně dost času.

PS
Soustrojí turbíny a síťového generátoru nedělám z důvodu nutnosti velké investice do řízení. V tomto případě, musí být na generátoru – potažmo na turbíně, synchronní otáčky a napětí tedy, 230V(nebo 3x400V) stř. s frekvencí 50Hz. Lze toho dosáhnout nákladnou a složitou regulací. Problematikou sfázování generátoru s distribuční sítí a dodržení tolerance frekvence ani neuvažuji.